99. vloženo 21. prosince 2013

Konference Restaurování a ochrana památek 2013 – Kniha a knižní vazba

Občanské sdružení Arte-fakt, sdružení pro ochranu památek, hlavní organizátor konferencí zaměřených na problematiku restaurování a péče o památky, pořádaných již od roku 2006, věnovalo letošní akci problematice knihy a knižní vazby. Snahou organizátorů bylo pozvat co největší škálu odborníků nejenom z oboru restaurování či konzervace knihy, ale i historiků a teoretiků, kteří se knihou, jejími dějinami a vývojem zabývají. Pozvání přijali odborníci z Národní knihovny ČR, Národního archivu, Vědecké knihovny v Olomouci a Fakulty restaurování Univerzity Pardubice v Litomyšli.

Úvodní slovo patřilo předsedovi sdružení Lubošovi Machačkovi, který přiblížil účastníkům okolnosti vzniku sdružení v roce 2006, shrnul jeho hlavní cíle a představil minulé i současné aktivity sdružení na poli péče o památky.

První z odborných přednášek, přednáška MgA. Karin Černé Sojkové z Fakulty restaurování UPa, se věnovala vývoji, výrobě a restaurování kování na knižní vazbě. Karin Černá Sojková se již několik let systematicky věnuje problematice knižního kování. Účastníky konference stručně provedla vývojem kování od středověku až do 20. století. Na příkladech několika konkrétních restaurátorských prací rozebrala také otázky nutnosti a rozsahu případného restaurátorského či rekonstrukčního zásahu.

Výroba, rekonstrukce, restaurování a konzervace kovových prvků na historických knižních vazbách / MgA. Karina Černá Sojková


Druhý z přednášejících, MgA. Karel Křenek z NK ČR, se ve své přednášce věnoval velice zajímavé etapě ve vývoji knižní vazby – tzv. měkkým vazbám s vyztuženým hřbetem. Jedná se o druh vazby, který je zajímavý nejenom po stránce vizuální, ale i stran problematiky jejího restaurování. Z pohledu restaurátora, se pak detailněji zabýval různými typy poškození, která jsou pro daný druh vazby typická. V závěru přednášky prezentoval i několik neadekvátních restaurátorských zásahů z dob minulých, ze kterých bylo patrné neporozumění a nerespektování typologických znaků tohoto typu vazeb.

Měkké vazby s vyztuženým hřbetem a jejich poškození / MgA. Karel Křenek


Restaurování knihy a knižní vazby – otázky k oboru, to byl název přednášky Mgr. et BcA. Radomíra Slovika z Fakulty restaurování UPa. Přednášející využil prostoru odborně zaměřené konference na jakýsi retrospektivní pohled a zhodnocení situace oboru restaurování knihy v ČR. Po stručném historickém exkurzu se věnoval i otázce legislativního zakotvení oboru a kvalifikačním požadavkům na restaurátory knih. Na několika případech demonstroval vývoj restaurátorského přístupu. V závěru zazněly i otázky zmiňované v názvu přednášky: Jsme si skutečně vědomi své odborné odpovědnosti? Je potřeba obor dále rozvíjet? Co pro to děláme? Nazýváme se odborníky, ale chováme se i tak?

Restaurování knihy a knižní vazby – otázky k oboru / Mgr. et BcA. Radomír Slovik


Dr. Ing. Michal Ďurovič (NA ČR a VŠCHT Praha) referoval ve svém příspěvku o tříletém projektu Věda pro papírové artefakty (VEPA). Projekt VEPA vznikl v kooperaci Fakulty restaurování a Fakulty chemicko-technologické UPce s Fakultou chemické technologie VŠCHT v Praze. Pod vedením zahraničního experta a za garance Dr. Ing. Michala Ďuroviče vznikl tým vědeckých pracovníků, který se zabývá metodami degradace a restaurování barevné vrstvy (akvarelu a knihtiskařské černě) na papírové podložce.

VEPA – Věda pro papírové artefakty / Dr. Ing. Michal Ďurovič


Závěr konference ovládly přednášky z dějin knihy a knižní vazby. Konkrétně se jednalo o přednášku Mgr. Jiřího Glonka z Vědecké knihovny v Olomouci, který představil knihvazačskou dílnu olomouckých kartuziánů. Velice poutavá a zajímavá přednáška potvrdila na základě zevrubného studia, zejména fondu uloženého ve Vědecké knihovně v Olomouci, existenci knihvazačské klášterní dílny olomouckých kartuziánů. Produkce dílny prokazatelně činné v letech 1470–1534 dosahovala vysoké umělecké kvality a invence.
Druhou umělecko-historickou přednáškou byl příspěvek Mgr. Vladislavy Říhové, PhD. z Fakulty restaurování UPce. V přednášce o knižních darech pro františkánskou knihovnu v Moravské Třebové byly posluchačům poodhaleny cesty, kterými byla knihovna obohacována o jednotlivé knihy i celé fondy. Poutavý a živý přednes s množstvím zajímavých informací, jedné z kapitol bohatých dějin františkánské knihovny v Moravské Třebové, ukončil konferenci.

Knihvazačská dílna olomouckých kartuziánů / Mgr. Jiří Glonek
Knižní dary pro františkány v Moravské Třebové / Mgr. Vladislava Říhová, PhD.


U konferencí zaměřených na danou problematiku, tj. problematiku knihy a knižní vazby, by se hodilo přirovnání, že je jich jako šafránu. I když, zde by jistě bylo na místě jít v tomto příměru ještě dál, tedy, že je jich ještě méně než šafránu. Nečekaně hojná účast restaurátorů, jak soukromých, tak zaměstnanců různých institucí, a také hojná účast studentů několika škol přesvědčivě vypovídá o podpoře a zájmu o pořádání podobně laděných odborných setkání i v budoucnu.

Radomir Slovik
Luboš Machačko

aktuální informace / co je Arte-fakt, o.s. / základní dokumenty / informace o členech /
chcete se stát členem? / články a akce / diskuzní fórum / kontakt / odkazy / důležité dokumenty / archiv zpráv