Stanovy sdružení Arte-fakt
stanovy občanského sdružení

Čl. 1.
Název a sídlo

Občanské sdružení “Arte-fakt sdružení pro ochranu památek” má sídlo v Kutné Hoře, na adrese Nám. Národního Odboje 48, psč: 284 01

Čl. 2
Charakter sdružení
Sdružení je dobrovolným nevládním neziskovým občanským sdružením, vzniklým podle zákona č. 83 / 1990 Sb., o sdružování občanů, v platném znění. Sdružení je právnickou osobou podle českého práva.

Čl. 3
Základní cíle sdružení
Základním cílem sdružení je vytvořit společenství odborně fundovaných členů z oboru péče o památky. Účelem činnosti bude podpora a rozvoj společenských a profesních aktivit jak uvnitř sdružení tak i s cílem oslovení odborní i laické veřejnosti. Dále pak prosazování a ochrana profesních zájmů členů sdružení ve vztahu ke státním orgánům a jiným subjektům.

Čl. 4
Základní formy činnosti sdružení pro dosahování jeho cílů:

1. Nezisková vzdělávací, informační, poradenská a publicistická činnost v oblasti péče o památky.
2. Podpora komunikace mezi laickou a odbornou veřejností v této oblasti a popularizace péče o památky.
3. Podpora a aktivní uskutečňování mezioborové spolupráce při péči o památky.
4. Nekomerční organizování odborných přednášek, konferencí a workshopů.
5. Aktivní spolupráce se zahraničními odborníky a institucemi zabývajícími se péčí o památky.
6. Podpora publikační činnosti svých členů zejména formou konzultací a odborné pomoci.
7. Zřízení a spravování internetových stránek, které budou odbornou i laickou veřejnost informovat o aktivitách sdružení, o problematice péče o památky s cílem vyvolat diskuzi a zájem o tuto problematiku.
8. Vyvíjet aktivity směřující k zapojení sdružení do normativních a legislativních postupů státních orgánů případně jiných institucí v oboru péče o památky.
9. Dbát na dodržování právních norem a profesní etiky při činnosti členů sdružení.

Čl. 5
Členství ve sdružení
1. Členem sdružení může být fyzická osoba starší 18 let. Členství ve sdružení vzniká na základě schválení písemné přihlášky výborem. O přijetí rozhoduje výbor na svém nejbližším jednání.

2. Člen sdružení má právo:
a) účastnit se jednání členské schůze sdružení,
b) volit orgány sdružení a být volen do těchto orgánů,
c) předkládat návrhy, podněty a připomínky orgánům sdružení,
d) podílet se na praktické činnosti sdružení.

3. Člen sdružení má povinnost:
a) dodržovat stanovy, plnit usnesení orgánů sdružení,
b) aktivně hájit zájmy sdružení, dodržovat všechny vnitřní dohody a nepodnikat žádné kroky, které by byly v rozporu se zájmy sdružení,
c) účastnit se jednání orgánů sdružení a přispívat ke zlepšení jejich práce.

4. Členství ve sdružení zaniká:
a) doručením písemného oznámení člena o tom, že vystupuje ze sdružení, k rukám výboru sdružení,
b) úmrtím člena sdružení,
c) zánikem sdružení
d) vyloučením člena sdružení výborem sdružení v případě, že člen opakovaně porušuje tyto stanovy.

5. Členská schůze může zvolit čestným členem sdružení každého, kdo projeví zájem o spolupráci a koná v souladu se stanovami. Čestný člen nemá žádná práva ani povinnosti, vyjma těch, které mu stanovy výslovně přiznávají.

Čl. 6
Organizační uspořádání
Strukturu orgánů sdružení tvoří:
a) členská schůze
b) výbor
c) další orgány zřízené rozhodnutím členské schůze.

A. Členská schůze
1. Nejvyšším orgánem sdružení je členská schůze jeho členů, která se schází nejméně jednou ročně. Členská schůze je oprávněna:
a) rozhodovat podle potřeb sdružení o zřízení či zrušení dalších orgánů sdružení, pověřovat členy sdružení výkonem funkcí v těchto orgánech, případně je z těchto funkcí odvolávat
b) zvolit členy výboru sdružení, případně je z funkce člena výboru sdružení odvolat
c) schvalovat rozpočet sdružení, předkládaný výborem
d) schvalovat zprávu o činnosti sdružení předkládanou výborem a účetní závěrku za předešlý rok
e) určovat koncepci sdružení a jeho cíle na příští období
g) volit čestné členy sdružení,
h ) schválit stanovy sdružení a změny těchto stanov
i) rozhodnout o zániku sdružení.

2. Členská schůze si může vyhradit rozhodnutí o jakékoli další otázce, týkající se činnosti sdružení, případně změnit jakékoli rozhodnutí či opatření výboru či jiného orgánu sdružení, pokud je to fakticky možné.

3. Členská schůze může o návrzích výboru hlasovat korespondenčně a rozhodnutí přijímá nadpoloviční většinou všech členů.

4. Zasedání členské schůze sdružení svolává výbor sdružení podle svého uvážení, nejméně však jednou ročně po zpracování závěrečné zprávy o činnosti a účetní uzávěrky. Výbor je povinen do 1 měsíce svolat členskou schůzi, pokud ho o to požádá písemně alespoň jedna třetina členů sdružení. Členská schůze je usnášeníschopná, účastní-li se jejího zasedání 1/4 všech členů sdružení. Rozhodnutí přijímá členská schůze nadpoloviční většinou na ní přítomných členů sdružení. Rozhodnutí o změně stanov sdružení a o zániku sdružení jsou přijímána dvoutřetinovou většinou všech členů sdružení.

B. Výbor
1. Výbor je statutárním a výkonným orgánem sdružení. Řídí činnost sdružení mezi zasedáními členské schůze a plní úkoly uložené mu členskou schůzí. Výbor je oprávněn přijímat veškerá rozhodnutí a opatření v souladu s cíli sdružení a s rozhodnutími členské schůze sdružení, pokud nejsou těmito stanovami nebo rozhodnutím členské schůze výslovně vyhrazena členské schůzi.
2. Výbor sdružení má 3-9 členů, které volí členská schůze z členů sdružení. Počet členů výboru je vždy lichý. Funkční období Výboru je 3 roky.
3. Výbor je oprávněn svolat každý člen výboru prokazatelným způsobem.
4. Výbor je schopný usnášení v případě nadpoloviční většiny členů a při hlasování rozhoduje prostá většina.
5. Výbor může o návrhu člena hlasovat korespondenčně a rozhodnutí přijímá nadpoloviční většinou všech členů.
6. Výbor rozhoduje o vyloučení člena ze sdružení.

C. Další orgány
Výbor může podle potřeb sdružení na návrh kteréhokoli člena sdružení rozhodnout o zřízení dalších orgánů sdružení (např. pokladník, jednatel, mluvčí) a o rozsahu pravomocí těchto orgánů, případně tyto orgány zrušit. Výbor pověřuje členy sdružení výkonem funkcí v těchto orgánech, případně je z těchto funkcí odvolává.

Čl. 7
Jednání jménem sdružení
Jménem sdružení jedná výbor, případně výborem písemně zmocněný člen sdružení. Výbor má právo zvolit a odvolat předsedu, který bude jednat jménem občanského sdružení. Funkční období předsedy je shodné s funkčním obdobím výboru.

Čl. 8
Hospodaření sdružení
1. Příjmy sdružení tvoří zejména příspěvky jeho členů, dary a dotace.
2. Výdaje sdružení jsou zaměřeny na uskutečňování cílů sdružení uvedených v čl. 3 a v souladu s formami činnosti uvedenými v čl. 4 těchto stanov.
3. Za hospodaření sdružení odpovídá výbor. Sdružení hospodaří podle ročního rozpočtu sestaveného výborem a schváleného členskou schůzí. Výbor je povinen zabezpečit nakládání s finančními prostředky sdružení v souladu s platnými právními předpisy a těmito stanovami.
4. Výbor je povinen nejpozději do konce měsíce února následujícího roku zpracovat zprávu o hospodaření sdružení s účetní uzávěrkou a každý člen sdružení má právo do těchto dokumentů na požádání nahlédnout.

Čl. 9
Způsob majetkového vypořádání při zániku sdružení

V případě zániku sdružení je jeho majetek po provedené likvidaci bezplatně převeden na jinou právnickou osobu neziskového charakteru, jejíž cíle jsou blízké cílům sdružení. Jestliže nebude tato osoba nalezena do 3 měsíců od ukončení likvidace, rozdělí se zbývající majetek rovným dílem mezi členy sdružení.


V Litomyšli 26. 11. 2009
Mgr. art. Luboš Machačko, předseda sdružení
aktuální informace / co je Arte-fakt, o.s. / základní dokumenty / informace o členech /
chcete se stát členem? / články a akce / diskuzní fórum / kontakt / odkazy / důležité dokumenty / archiv zpráv